Ledelse vs Management

Leadership i Projektledelse


Hvad siger erfarne projektledere om deres egen ledelsesadfærd for at opnå succes som projektleder?  En analyse af ledelsesadfærd i projektledelse.

Hvilken ledelsesadfærd skaber succes i projekter?

Der har i årtier pågået en debat om sondringen mellem to yderpunkter i ledelseslitteraturen: Leadership og Management. Jeg vil ikke tage stilling til relevansen af denne sondring, men alene stille mig på skuldrene af den, når nu den er her. Management definerer jeg her som planlægning, styring og et produktionsorienteret perspektiv. Leadership definerer jeg her som relationer, dialog og et medarbejderorienteret perspektiv.

I forlængelse af mine mange års erfaring som projektleder samt mit psykologistudie med retning mod erhvervspsykologi, satte jeg mig for at undersøge, hvad jeg kalder Ledelse i projektledelse. Interessen var at undersøge, hvad projektledere med mange års praktisk erfaring i deres dagligdag oplever, der bringer succes til deres projekter indenfor deres egen personlige ledelsesadfærd. Var det overvejende elementer af leadership eller overvejende elementer af management eller en blanding af de to?

Interviews af erfarne projektledere

Med en forskningsbaseret tilgang fra psykologistudiet interviewede jeg i alt ni meget erfarne projektledere om deres ledelsesadfærd. Projektlederne kom fra så forskellige brancher som it, finans, forsikring, vindteknologi, universitets- og sundhedssektoren, og de havde alle på interviewtidspunktet mindst otte års erfaring som projektledere på fuld tid. De blev interviewet om, hvad der i deres optik var årsag til deres specifikke resultater. De blev interviewet om projekter med både mindre gode resultater og projekter med succesfulde resultater. Det væsentlige i interviewene var således deres beskrivelse af deres egen personlige ledelsesadfærd som netop projektledere. For ikke at påvirke deres umiddelbare beskrivelser, blev de først interviewet med åbne spørgsmål og en uddybende dialog. Afslutningsvist blev de forelagt den følgende model, som jeg havde udarbejdet til analysen. Her blev de bedt om at redegøre for deres fokus i deres egen ledelsesadfærd i de gennemførte projekter og den deraf følgende successkabelse eller det modsatte. Med andre ord om de havde fokus på leadership eller på management.

Fokus-Leadership-Management

Modellen var tænkt som en mere kvantitativ understøttelse til de mere kvalitative interview og analysen deraf. Det vil sige, at projektlederne i forhold til modellens sondring mellem leadership og management skulle vurdere deres ledelsesadfærd og fokus i henholdsvis de succesfulde projekter og i de mindre succesfulde projekter.

Succesfulde projektresultater

Analysen af projektledernes erfaringer og meninger om deres ledelsesadfærd i succesfulde projekter viste to tendenser.

For det første viste det sig, at ledelsesadfærd med fokus på leadership bidrog væsentligt til successkabelse i projekterne. Leadership blev af projektlederne beskrevet som personlige relationer til både projektmedarbejdere og styregruppemedlemmer, motivation i dagligdagen og refleksion over egen personlig adfærd.

”… der skal være nogle relationer, gode relationer til kolleger – til samarbejdspartnere,  og det er vigtigt i dit job, … det medvirker til at skabe arbejdsglæde – og det er meget vigtigere end så mange andre ting.”

”jeg bruger i hvert fald en til to timer hernede bare på at være, på at holde mine medarbejdere orienteret, eller gå rundt og snakke med dem.”

For det andet viste det sig også, at projektledernes kontinuerlige fokus på management var grundlæggende elementer i deres ledelsesadfærd som projektledere. Management blev af projektlederne beskrevet som bl.a. projektplan, risikolog, rapportering og interessentanalyser. Det vil sige, at projektlederne uden disse managementværktøjer ikke ville kunne gennemføre projekterne.

”Jamen, det  synes jeg er vigtigt, … og det er ikke, fordi jeg ikke bruger dem, men det er bare et grundfundament, som er der for mig som projektleder, ja, grundfundamentet i et projekt. Det jeg så bygger ovenpå er, …, hvordan motiverer jeg projektdeltagerne, og hvordan håndterer jeg dem.”

Mindre gode projektresultater

Analysen af projektledernes ledelsesadfærd ved mindre gode projektresultater viste to andre tendenser.

For det første viste det sig, at projektlederne ved et for snævert fokus på management ikke opnåede specielt gode projektresultater, om end projekterne dog blev gennemført.

”… der havde vi faktisk daglige morgenmøder, hvor vi stillede os op til en tavle og meget, helt ned i detaljen – det er de her opgaver vi har, det er de her ting, der skal laves, helt ned på, sådan et slags scrum-tankegang, … , så det kørte vi faktisk også der, helt faste små opgaver, detail-styring – indtil de ligesom selv fik noget mere ejerskab for det, og så slækkede vi let på det, og så overtog de egentlig større ansvar i deres egne opgaver”.

For det andet viste det sig, at når projekterne blev ramt af kriser eller lignende, så fokuserede projektlederne netop snævert på management og detailstyring og samtidig mindre på leadership. De var dog efterfølgende i bagklogskabens klare lys selv klar over, at det ikke var den bedste ledelsesadfærd at have på et projekt, der netop var i krise.

”… så der havde jeg for meget fokus på at leve op til en plan, som var lagt – i stedet for det, jeg burde have gjort, det at have stukket en finger i jorden blandt projektdeltagerne og så sagt, er det her den rigtige måde at gøre det på?  Er det den rigtige plan, vi har? Det kan jeg se i dag.”

Ny model for ledelsesadfærd i projektledelse for succesfulde projekter

Ud fra min sammenfatning af en disse erfaringer fra erfarne projektledere, har jeg udarbejdet følgende ny og simple model, der viser forholdet mellem projektlederes fokus på henholdsvis leadership og management med henblik på successkabelse i projekter.

For det første viser modellen, at projektlederens ledelsesadfærd med fokus på management er fundamentet i projektledelsen. Med andre ord skal projektlederen mestre fundamentale managementværktøjer indenfor projektledelse som for eksempel projektplan, risikolog og interessentanalyse for overhovedet at kunne gennemføre projekter.

For det andet viser modellen, at for opnåelse af succes i projekterne skal projektlederen ovenpå fundamentet have en ledelsesadfærd med fokus på leadership. Med andre ord opnås succes i projekter ved fokus på bl.a. personlige relationer, motivation, dialog og refleksion over egen personlig adfærd.

Konklusionen er, at projektlederens ledelsesadfærd med fokus på management er et grundelement for gennemførelse af projekter, og projektlederens ledelsesadfærd med fokus på leadership er et successkabende element for projekter.

Forholdet mellem leadership og management i projektledelse kan afslutningsvist meget præcist udtrykkes ved følgende citat fra en af projektlederne, der ved interviewets afslutning med bestemthed i stemmen sagde ”Jamen succesen ligger der, helt sikkert” og peger på Leadership i den førstnævnte model. ”…, alle projektværktøjerne er jo bare det grundlæggende og hvis du ikke har dig selv med der, så får du ingen succes . Så facitlisten er lige for, hvis du ikke kan dét, kan du godt glemme det. Det bløde giver resultaterne.”

Del …

Vil du kontaktes?